PUBLIVERGILIMARONISAENEIDOSLIBERIARMAvirumquecano,
TroiaequiprimusaborisItaliam,fatoprofugus,Laviniaq
uevenitlitora,multumilleetterrisiactatusetaltovisu
perumsaevaememoremIunonisobiram;multaquoqueetbello
passus,dumcondereturbem,inferretquedeosLatio,genus
undeLatinum,Albaniquepatres,atquealtaemoeniaRomae.
Musa,mihicausasmemora,quonuminelaeso,quidvedolens,
reginadeumtotvolverecasusinsignempietatevirum,tota
direlaboresimpulerit.Tantaeneanimiscaelestibusirae
?Urbsantiquafuit,Tyriitenuerecoloni,Karthago,Itali
amcontraTiberinaquelongeostia,divesopumstudiisquea
sperrimabelli;quamIunoferturterrismagisomnibusunam
posthabitacoluisseSamo;hicilliusarma,hiccurrusfuit
;hocregnumdeagentibusesse,siquafatasinant,iamtumte
nditquefovetque.ProgeniemsedenimTroianoasanguinedu
ciaudierat,Tyriasolimquaeverteretarces;hincpopulum
lateregembelloquesuperbumventurumexcidioLibyae:sic
volvereParcas.Idmetuens,veterisquememorSaturniabel
li,primaquodadTroiamprocarisgesseratArgis---necdum
etiamcausaeirarumsaeviquedoloresexciderantanimo:ma
netaltamenterepostumiudiciumParidisspretaequeiniur
iaformae,etgenusinvisum,etraptiGanymedishonores.Hi
saccensasuper,iactatosaequoretotoTroas,reliquiasDa
naumatqueimmitisAchilli,arcebatlongeLatio,multosqu
eperannoserrabant,actifatis,mariaomniacircum.Tanta
emoliseratRomanamconderegentem!PUBLIVERGILIMARONIS
AENEIDOSLIBERIARMAvirumquecano,Troiaequiprimusabor
isItaliam,fatoprofugus,Laviniaquevenitlitora,multu
milleetterrisiactatusetaltovisuperumsaevaememoremI
unonisobiram;multaquoqueetbellopassus,dumconderetu
rbem,inferretquedeosLatio,genusundeLatinum,Albaniq
uepatres,atquealtaemoeniaRomae.Musa,mihicausasmemo
ra,quonuminelaeso,quidvedolens,reginadeumtotvolver
ecasusinsignempietatevirum,totadirelaboresimpuleri
t.Tantaeneanimiscaelestibusirae?Urbsantiquafuit,Ty
riitenuerecoloni,Karthago,ItaliamcontraTiberinaque
longeostia,divesopumstudiisqueasperrimabelli;quamI